Passend onderwijs

Schoolondersteuningsprofiel def. De Morgenster 16 04 2014

Informatie over passend onderwijs.
Met ingang van 01-08-2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Hiermee is een einde gekomen aan het proces “Weer

Samen Naar School” en is ook het samenwerkingsverband BOSON opgeheven. Ons nieuwe samenwerkingsverband is de Onderwijszorgkoepel Noord-Veluwe.

Passend Onderwijs betekent dat alle leerlingen naar school gaan en dat zij een passend onderwijs- en zo nodig een adequaat zorgaanbod krijgen. We realiseren ons dat er grenzen zijn aan ons onderwijs-zorgaanbod. Daarbij denken we aan leerlingen met zeer ernstige leer- en gedragsstoornissen die vaak in instellingen geholpen worden. Wij doen er alles aan om het onderwijs-zorgaanbod thuisnabij te realiseren. Daartoe heeft onze school een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. In dat document staat vermeld welke voorzieningen zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Handelingsgericht werken (HWG) is hierbij een aanpak om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. De centrale vraag bij HGW is : “Wat heeft dit kind, van deze ouders, in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school, de komende periode nodig ?”

Zie verder hoofdstuk 4.4 van de schoolgids.