Passend onderwijs

Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht gegaan. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:
-Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen met elkaar samenwerken.
-Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld, dient te zorgen voor een passende plek).
-Scholen en gemeenten/ jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg.
Passend onderwijs betekent dat alle kinderen onderwijs ontvangen dat aansluit op hun onderwijs-behoeften.

Schoolondersteuningsprofiel
Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Zeeluwe. Alle scholen binnen deze regio/dit samenwerkingsverband hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle scholen geleverd wordt: de
zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan  leerlingen. De specifieke ondersteuning hebben scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het ‘SOP’ is te
vinden op deze website van De Morgenster.

Handelingsgericht werken
Een belangrijk aspect ten aanzien van de invoering van passend onderwijs is dat binnen CNS is afgesproken dat alle scholen handelingsgericht werken (HGW). De centrale vraag bij HGW is: ‘Wat heeft dit kind in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school, de komende periode nodig?’ Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het aan problemen ervaart, maar naar wat uw kind aan mogelijkheden heeft en vervolgens aan ondersteuning nodig heeft om dat
te ontwikkelen. Daarbij is de inbreng van u als ouder belangrijk.
Ouders en de school zijn samen verantwoordelijk voor de randvoorwaarden waaronder een kind zich zo optimaal mogelijk op allerlei gebieden kan ontwikkelen. Samen met ouders worden afspraken gemaakt over de ondersteuning door de school en de rol
van de ouders daarbij. Dit alles in goed overleg, waarbij rekening wordt gehouden met elkaars expertise ten aanzien van opvoeding en onderwijs.
Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen de vereniging of in de regio gezocht naar een andere reguliere basisschool, die wel mogelijkheden heeft
voor de juiste ondersteuning van uw kind. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Ook de intern begeleider van de school en een intern of extern deskundige (bijvoorbeeld een orthopedagoog of jeugdarts) zal bij dit proces
betrokken zijn. Mocht er geen andere reguliere basisschool zijn die een kind passend onderwijs kan bieden, dan kan een kind (tijdelijk) een passende plek vinden in het speciaal (basis)onderwijs.

Speciaal (basis)onderwijs
Voor een plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs moet de school, samen met ouders, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de directeur –bestuurder van ons samenwerkingsverband Zeeluwe.