Identiteit

De Morgenster gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet.

De Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (CNS) wordt gedragen door vier protestantse kerken in Nunspeet. Deze zijn:
– de Christelijke Gereformeerde Kerk;
– de Gereformeerde Kerk (behorend bij PKN);
– de Nederlands Gereformeerde Kerk;
– de Nederlands Hervormde Kerk (behorend bij PKN).
‘De vereniging heeft tot grondslag de Heilige Schrift als Gods Woord en de daarop gegronde belijdenis, uitgedrukt in de Drie Formulieren van Enigheid’. Iedereen die de grondslag van de vereniging onderschrijft, kan lid worden en zo meedenken met het protestants – christelijk basisonderwijs in Nunspeet.

Doel van het CNS is het in standhouden van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs in Nunspeet. Op dit moment beheert de vereniging vijf basisscholen in Nunspeet en Elspeet, verdeeld over 8 locaties.

Raad van toezicht
Uit de leden van de vereniging wordt een raad van toezicht gekozen. In  bijlage 2 van de schoolgids vindt u de namen en contactgegevens van de Raad van toezicht.

Directie
Op iedere school is een directeur benoemd. De directeur is eindverantwoordelijk voor alle beleidsterreinen van de school. De directeuren leggen verantwoording af aan de bestuurder. Die is eindverantwoordelijk voor de hele organisatie. Zijn taak is de visie van de vereniging op onderwijs en begeleiding van leerlingen verwezenlijken. De bestuurder legt door middel van managementrapportages verantwoording af aan de raad van toezicht.

Geschiedenis van De Morgenster
Op 1 augustus 1997 fuseerden de basisscholen De Wegwijzer en de Ichthusschool tot De Morgenster. De Morgenster heeft de beschikking over twee gebouwen. Aan de locatie Frans Huismansstraat zijn de groepen 5 t/m 8 gehuisvest en aan de locatie
Lijsterbesweg de groepen 1 t/m 4. De kinderen die onze school bezoeken, komen veelal uit de wijken rondom de school.
Bij de start van het schooljaar 2022-2023 wordt de school door zo’n 190 leerlingen bezocht. Het schoolteam bestaat uit 20 personen.