Identiteit

De Morgenster gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet. Tot de leden van de vereniging behoren ouders van kinderen en anderen die zich betrokken weten bij het Protestants Christelijk onderwijs.

Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet
De vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (CNS) wordt gedragen door vier protestantse kerken in Nunspeet.

Deze zijn:

  • de Christelijke Gereformeerde Kerk
  • de Nederlands Gereformeerde Kerk
  • de PKN: Gereformeerde Kerk
  • de PKN: Nederlands Hervormde Kerk

De grondslag van de vereniging voor CNS luidt:
De vereniging heeft tot grondslag de Heilige Schrift als Gods Woord en de daarop gegronde belijdenis, uitgedrukt in de Drie Formulieren van Enigheid. Deze grondslag is richtinggevend voor heel het bestuurlijk functioneren en het schoolgebeuren.

Iedereen die het volledig eens is met het bijbelse uitgangspunt van de vereniging kan lid worden en zo meedenken met het protestants-christelijk basisonderwijs in Nunspeet.

De doelstelling van het CNS is het bewaren van christelijk nationaal schoolonderwijs in Nunspeet. Op dit moment beheert de vereniging 5 basisscholen in Nunspeet, verdeelt over 8 locaties, waarvan 1 locatie in Elspeet.

Het CNS bestuur
Het bestuur, bestaande uit 8 leden, wordt uit leden van de vereniging gekozen. Men functioneert op “hoofdlijnen”. De dagelijkse leiding is in handen van een bovenschools managementdirectie.

Onze vereniging heeft vijf scholen verdeeld over 8 locaties.

De algemeen directeur is de heer R. Lieffijn, hij is eindverantwoordelijk voor de scholen vanuit het CNS-kantoor, Edisonweg 23, 8071 RC Nunspeet (tel 270885).

Geschiedenis van de De Morgenster
Op 1 augustus 1997 fuseerden de basisscholen De Wegwijzer en de Ichthusschool tot De Morgenster. De overheid stimuleert de vorming van grotere scholen door bepaalde faciliteiten alleen toe te kennen aan scholen van meer dan 200 kinderen. Toen de Wegwijzer en de Ichthusschool fuseerden leverde dat vele onderwijskundige voordelen op wat o.a. direct zichtbaar gemaakt kon worden in de vorming van een extra groep.

De Morgenster heeft de beschikking over twee gebouwen. Aan de locatie Frans Huismansstraat zijn de groepen 5 t/m 8 gehuisvest en aan de locatie Lijsterbesweg de groepen 1 t/m 4.

De kinderen die onze school bezoeken, komen veelal uit de wijk rondom de school. Dat is het gebied dat begrensd wordt door de Molenweg, de F.A. Molijnlaan, de Eperweg, de Oenenburgweg en de Oosteinderweg. Bij de start van het schooljaar 2014 – 2015 werd de school door zo’n 207 leerlingen bezocht. Het schoolteam bestaat uit 22 personen.