MR/OR

Medezeggenschap

In het kader van de Wet op Medezeggenschap op scholen kent CNS Nunspeet medezeggenschap toe aan het personeel dat in dienst
is en aan ouders van de leerlingen die op school zitten.

Bij de Vereniging CNS Nunspeet is de medezeggenschap geregeld bij:
– De Medezeggenschapsraad (MR).
– De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Zowel de GMR als de MR bestaat uit een personeelsdeel en een ouderdeel. In de reglementen staan de bevoegdheden (instemming-en adviesbevoegdheden) beschreven. In december 2019 is het GMR-en MR-reglement opnieuw vastgesteld.

Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit leden afkomstig vanuit het personeel en de ouders. De ouderleden van de MR worden gekozen door de ouders van de leerlingen die op school zitten. De leerkrachten kiezen uit hun midden de vertegenwoordigers. Binnen CNS Nunspeet is er in het algemeen voor gekozen om advies-en instemmings-recht over schoolspecifieke zaken aan de MR te geven. Hieronder volgt de samenstelling van de MR.

Namens het personeel:
Anja van Keulen (secretaris), en Leo Kaljouw

Namens de ouders:
Jelle Katsman ( voorzitter) en Jan Pieter Bos

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Van alle bij CNS Nunspeet aangesloten scholen vindt een afvaardiging plaats naar de GMR. Iedere school vaardigt een personeelslid en een ouderlid af. De medezeggenschap van de GMR heeft betrekking op zaken die alle scholen of het personeel aangaan. Als u vragen heeft over MR en/of GMR of u wilt inzage in de reglementen van de MR en GMR, dan kunt u daarvoor bij de directie of de MR- leden terecht. Of direct een mail sturen.

Namens de Morgenster hebben (vacature) (personeel) en Rosalie Plette (ouders) zitting in de GMR.

Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit ouders die zich bij veel activiteiten in en buiten de school onmisbaar maken. Zij helpen bij het opzetten en uitwerken van activiteiten, zoals schoolreisjes, schoolfeest, Koningsdag, Kerstviering, Paasviering e.d. Zes keer per jaar wordt er vergaderd. Hieronder volgt de samenstelling van de OR:

Voorzitter: Jelle Witteveen
Secretaris: Willianne Bestman
Penningmeester: Mariska de Mots

Alle contactgegevens zijn te vinden in de schoolgids.