MR/OR

Medezeggenschapsraad
In het kader van de Wet op Medezeggenschapsraden kent CNS Nunspeet medezeggenschap toe aan het personeel dat in dienst is en aan ouders van de
leerlingen die op school zitten. Bij de Vereniging CNS Nunspeet is de medezeggenschap geregeld bij:
o De Medezeggenschapsraad (MR)
o De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Zowel de GMR als de MR bestaat uit een personeelsdeel en een ouderdeel. In de reglementen staan de bevoegdheden (instemming- en adviesbevoegdheden) beschreven.
In maart 2006 is het GMR- en MR-reglement opnieuw vastgesteld.

6.1.1 Medezeggenschapsraad
Op iedere school is een MR actief. De MR bestaat uit leden afkomstig uit het personeel en de ouders. De ouderleden van de MR worden gekozen door de ouders van de leerlingen die op school zitten. De leerkrachten kiezen uit hun midden de vertegenwoordigers.
Binnen CNS Nunspeet is er in het algemeen voor gekozen om advies- en instemmingsrecht over schoolspecifieke zaken aan de MR te geven.
Hieronder volgt de samenstelling van de MR.
Namens het personeel:
mw. J.H. Kroese*(secretaris), mw. A. van Keulen-Polinder, mw. C den Hertog-Verveer,
Namens de ouders:
mw. H Timmer-Jaarsma, dhr. A. v.d. Steeg en dhr. B. van ’t Hul* (voorzitter)
*; ook GMR-lid

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Van alle bij CNS Nunspeet aangesloten scholen vindt een afvaardiging plaats naar de GMR.

Iedere school vaardigt een personeelslid en een ouder af. De medezeggenschap van de GMR heeft betrekking op zaken die alle scholen of het personeel aangaan.
Als u vragen heeft over MR en/of GMR of u wilt inzage in de reglementen van de MR en GMR, dan kunt u daarvoor bij de directie of de MR-leden terecht.

Ouderraad
De ouderraad bestaat uit ouders die zich in de praktijk in veelsoortige activiteiten in en buiten de school onmisbaar maken.
Zij helpen bij het opzetten en uitwerken van activiteiten, zoals schoolreisjes, schoolfeest, Koninginnedag, kerstviering, paasviering e.d.
Zes keer per jaar wordt er vergaderd.
Hieronder volgt de samenstelling van de OR
Voorzitter: Thea Keizer – Hensen
Secretaris: Bianca van de Velde – Bokma
Penningmeester: Jessica Satin – Verbeek
Dora Riet-Wallet participeert namens het team in de ouderraad.

Zie voor adressen bijlage B4 (pagina 44,45) van de schoolgids.